Regulamin uczestnictwa

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 §

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

„Moja praca- Moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 

DEFINICJE

 § 1

1.Projekt -„Moja praca- Moja przyszłość” przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

2.Realizator Działania – Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego” Kaliszu.

3.Instytucja Zarządzająca Programem – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43.

4. Biuro Projektu- siedziba Zespołu Szkół Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego”, Wodna 11-13, 62- 800 Kalisz

5. Koordynator – Dorota Szaleniec- Plichta, siedziba Zespołu Szkół Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego”, Wodna 11-13, 62- 800 Kalisz, tel.6625016056

6.Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, która podpisała formularz zgłoszeniowy, oświadczenie oraz inne wymagane dokumenty projektowe.

 

 § 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie -„Moja praca- Moja przyszłość” realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+,

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki uczestników.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 § 3

INFORMACJE O PROJEKCIE

1. Projekt realizowany jest przez Zespołu Szkół Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego” w Kaliszu w partnerstwie z oraz B.B.V Bad Freienwalde e.V.(Niemcy).

2. Projekt realizowany jest ze środków finansowych PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

3. Celem projektu jest umożliwienie uczniom szkoły ponadgimnazjalnych zdobycia nowej wiedzy i umiejętności podczas stażu zagranicznego, który pozwoli na ich rozwój osobisty, podniesie kompetencje zawodowych i językowych, zwiększy szansę na zdobycie zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

4. Projekt realizowany jest w okresie od 31.12.2015 r. do 30.12.2016 r.

5. Wsparcie w ramach projektu otrzymają 50 osób spełniające kryteria określone w § 4

6. W ramach projektu wdrożone zostaną następujące działania bezpośrednio skierowane do jego uczestników:

 1. 7. Przygotowanie pedagogiczne – (5 godzinne) zostanie przeprowadzone w formie warsztatów z pedagogiem Zespołu Szkół Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”. Przygotowanie mające na celu zapoznanie uczestników z technikami opanowania niepożądanych emocji, zasadami komunikacji międzyludzkich, stresu oraz zasadami etyki.
 2. Przygotowanie kulturowe- (10 godzinne) - przybliży uczestnikom projektu kulturę i bogactwo historyczne regionu. Zapoznanie z programem, organizowany w formie aktywnej, mającej na celu zapoznanie uczestników z walorami kulturowymi i historycznymi i przyczyniający się do rozwinięcia kompetencji międzykulturowych.
 3. Przygotowanie językowe - (35 godzinne)- szkolenie mające na celu doskonalenie znajomości języka niemieckiego, w tym nabycie umiejętności konwersacji z współpracownikami oraz w zakresie profesjonalnej obsługi klienta.
 4. Praktyki zagraniczne odbędą się wg następującego harmonogramu:
  • Uczniowie/absolwenci Technikum nr 6– kierunki: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner- 4 tygodniowe praktyki obywające się w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde. Zaplanowano organizację czterech wyjazdów: w lutym, kwietniu, wrześniu, listopadzie 2016 roku , będą uczestniczyć dwie grupy po 13 osób i 1opiekun i dwie grupy po 12 osób i 1 opiekun

 

 § 4

KRYTERIA UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa spełnia następujące kryteria: posiada status ucznia lub absolwenta (który ukończy praktyki w ramach projektu do roku od ukończenia szkoły) Zespołu Szkół Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego”:
 1. Uczeń lub absolwent kształcący się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kelner posługujący się językiem niemieckim.
 2. W oparciu o powyższe kryteria do projektu zostaną zakwalifikowane 50 osób.

 

 § 5

ZASADY REKRUTACJI

 1. Rekrutacja ma charakter zamknięty, co oznacza, że ustala się graniczny termin przyjmowania zgłoszeń.
 2. Rekrutacja składa się z dwóch etapów: I etap formalny oraz II etap merytoryczny.
 3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są:
 • dla grup wyjeżdżających w lutym 2016 r. od 11 stycznia do dnia 01 lutego 2016 r.,
 • dla grup wyjeżdżających w kwietniu 2016 r. od 15 lutego do dnia 07 marca2016 r.,
 • dla grup wyjeżdżających we wrześniu i październiku 2016 r. od 09 maja 2016 r. do 30 maja 2016 r. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 8:00 do 16:00 w Biurze Projektu.
 1. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie w Biurze Projektu następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 • formularza zgłoszeniowego
 • oświadczeń (załączniki do formularza zgłoszeniowego),
 • zgody rodziców (załączniki do formularza zgłoszeniowego).
 1. Osoby potencjalnie zainteresowane uczestnictwem w projekcie będą miały okazję uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych przybliżających warunki uczestnictwa w projekcie.
 2. Osoby, których dokumenty spełnią wymagania formalne zostaną zakwalifikowane do II etapu rekrutacji, podczas którego przystąpią do rozmowy i testu z języka niemieckiego.
 3. Wzór formularza rekrutacyjnego do projektu oraz lista niezbędnych dokumentów poświadczających możliwość ubiegania się o uczestnictwo w Projekcie będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej.
 4. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane pod kątem formalnym

(dokumenty winny być wypełnione czytelnie na właściwych formularzach, kompletne, opatrzone datą i podpisem potencjalnego uczestnika Projektu).

 1. Rekrutację prowadzić będzie powołana 4 osobowa Komisja Rekrutacyjna składająca się z Dyrektora ZSGH pełniącego rolę Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej   dwóch nauczycieli języka niemieckiego ZSGH, pedagoga ZSGH . Pod nieobecność jednego z członków komisji w jego miejsce oddelegowany zostanie koordynator projektu.
 2. Selekcja zgłoszeń uczestników dokonywana będzie na bieżąco poprzez analizę zebranych formularzy zgłoszeniowych do projektu pod kątem spełniania kryteriów określonych w §4 p.1 niniejszego regulaminu.
 3. W wyniku procesu rekrutacji dla każdej z grup zostaną utworzone listy podstawowe oraz listy rezerwowe (odrębne przy każdej rekrutacji):
 4. Informacje o zakwalifikowaniu osoby do projektu zamieszone zostaną w karcie oceny formalnej i merytorycznej.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie i terminie spotkania w siedzibie ZSGH w Kaliszu z wybranymi osobami zostanie przekazana wybranym kandydatom w formie pisemnej. Osoby, które nie znajdą się na żadnej z list - podstawowej i rezerwowej zostają powiadomieni pisemnie.

 

 § 6

Procedura odwoławcza

 1. Od negatywnej decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 5 dni
 2. kalendarzowych od momentu otrzymania zawiadomienia. Odwołania złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W odwołaniu należy wskazać argumenty wraz z uzasadnieniem.
 4. Odwołanie kierowane do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy złożyć w Biurze Projektu, sekretariat szkoły.
 5. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpływu.
 6. Powtórna ocena nie będzie dokonywana przez te same osoby, które uczestniczyły w pierwszej ocenie.
 7. Powtórna ocena jest oceną ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.
 8. Za moment przystąpienia uczestnika do Projektu przyjmuje się chwilę podpisania oświadczenia uczestnictwa oraz niezbędnych oświadczeń (stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu), które nastąpi podczas spotkania w ZSGH z osobami zakwalifikowanymi.
 9. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację regulaminu uczestnictwa w projekcie.
 10. W przypadku rezygnacji lub niedopełnienia wymogów formalnych przez osoby zakwalifikowane na ich miejsce wprowadzone zostaną osoby z listy rezerwowej.
 11. O wyborze osoby z listy rezerwowej będzie decydować wynik testu z języka niemieckiego dodatkowo dopuszcza się możliwość przeprowadzenia rozmowy weryfikującej rzeczywisty poziom znajomości wymaganego języka obcego.

 § 7

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnik projektu zobowiązany/na jest do:

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

b) zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień,

c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w każdym etapie projektu wskazanym w §3 pkt. 6 do którego zostanie zakwalifikowany w terminach i miejscach wyznaczonych przez realizatora projektu,

d) rzetelnego przygotowywania się do szkolenia i spotkań,

e) szanowania i przestrzegania regulaminów i zasad określonych przez partnera zagranicznego obowiązujących w miejscu odbywania praktyk oraz zakwaterowania,

f) każdorazowego potwierdzania poprzez złożenie podpisu na przedkładanej liście: swojej obecności, odbioru materiałów/certyfikatów,

g) rzetelnego przygotowywania się oraz przystępowania do przewidzianych testów/ egzaminów weryfikujących postępy w nauce,

h) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu,

i) bieżącego informowania kadry ZSGH oraz koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie,

j) bieżącego informowania Realizatora projektu o zmianie swojego statusu lub danych wskazanych na etapie podpisania deklaracji uczestnictwa,

 1. Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a) udziału w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, językowym,

b) udziału w 4 tygodniowych praktykach w Niemczech,

c) zakwaterowania w internacie w Niemczech

d) pełnego wyżywienia podczas pobytu w Niemczech,

e) nieodpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania staży –), Bad Freienwalde (Niemcy) i z powrotem. Każdy uczestnik ma prawo tylko do jednego przejazdu tam i z powrotem.

f) pakietu ubezpieczeń (OC, NW, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

g) zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy,

h) otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć,

i) otrzymania certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danej formie wsparcia w ramach Projektu,

j) otrzymania folderu zawierającego wszystkie niezbędne informacje o Programie, Projekcie, Beneficjencie, Partnerze (opiekunach, osobach odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań projektowych, w tym ich numery telefonów i adresy e-mailowe) warunkach uczestnictwa w projekcie, wymaganych dokumentach, przydatnych danych teleadresowych,

k) otrzymania: słowniczka polsko-niemieckiego, niemiecko-polskiego ze słownictwem branżowym, mapy miasta Bad Freienwalde,

m) otrzymania dokumentu Europass Mobilit

 

 § 8

4 TYGODNIOWE STAŻE W NIEMCZECH-ZAWODY TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ, KELNER 

 

1. Praktyki zostaną zorganizowane wspólnie z partnerem zagranicznym VFBQ Bad Freienwalde e.V w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde.

2. Praktyki będą się odbywały w terminach:

I Gr. 2016.02.22- 2016.03.18,

II Gr. 2016.04.11- 2016.05.06,

III Gr. 2016.09.12- 2016.10.07,          

IV Gr. 2016.10.24- 2016.11.18,          

3. Praktyki będą się odbywały na stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego.

4.Przed wyjazdem na staż każdy z uczestników podpisze umowę o praktykę zawierającą Porozumienie o programie zajęć oraz zostanie zobowiązany do przestrzegania Karty Jakości Mobilności.

5. Za wykonywaną pracę podczas praktyk uczestnicy nie otrzymają wynagrodzenia.

6. Praktyki będą trwały 4 tygodnie, nie więcej niż 8h dziennie, godziny pracy mogą obejmować weekendy, wczesne poranki oraz późne wieczory.

7. Uczestnicy będą mieli zapewnioną podróż do Niemiec i z powrotem, zakwaterowanie w internacie wraz z pełnym wyżywieniem, a także bezpłatny transport lokalny.

8. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia pokrywa ZSGH.

9. Uczestnikom zapewnione zostanie kieszonkowe, które przekazane zostanie osobiście, tygodniowo w formie gotówkowej za potwierdzeniem odbioru.

10. Potwierdzeniem indywidualnej ścieżki dla uczestników będzie dokument Europass Mobility, a także certyfikat Partnera zagranicznego V Bad Freienwalde e.V w Niemczech.

 §  9

NIEOBECNOŚĆ REZYGNACJA I PRZERWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1. Uczestnik/czka zobowiązany/na jest do:

- poinformowania o swojej przewidywanej nieobecności koordynatora projektu telefonicznie najpóźniej w przeddzień jej wystąpienia lub w terminie natychmiastowym od daty zaistnienia zdarzenia,

- 80% obecności w przygotowaniu językowym,

- 100% obecności w przygotowaniu pedagogiczno-kulturowym,

- niezwłocznego informowania pracodawcy lub przedstawiciela Partnera zagranicznego

o przyczynie nieobecności na stażu,

- zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarski w przypadku przerwania uczestnictwa w projekcie, którego przyczyną nie było działanie siły wyższej[1]. Podjęcie zatrudnienia w trakcie uczestnictwa projekcie uniemożliwiające odbycie stażu jest traktowane jako świadome przerwanie uczestnictwa.

 

 § 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.zsgh.kalisz.pl, oraz w siedzibie Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego”.
 2. Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. Janka Bytnara „ Rudego” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2016 r.

 

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1( dostępny na stronie internetowej)
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –
  Załącznik nr 3
 4. Zgoda rodziców na uczestnictwo w projekcie – Załącznik nr 4
 5. Oświadczenie uczestnika – Załącznik nr 5

 

 

 

[1] Za działanie siły wyższej uznaje się niemożliwą do przewidzenia wyjątkową sytuację lub zdarzenie będące poza kontrolą uczestnika, które nie wynikało z błędu lub zaniedbania z jego strony

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-02-12
Data publikacji:2016-02-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5197