Jesteś tutaj: Start / Dla uczniów / Stypendia

Stypendia

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony


Stypendia naukowe

Stypendium  Miasta Kalisza im. Jana Pawła II

 • 2012/2013   -    Karolina Pawelec     klasa III THB
 • 2013/2014   -    Fiłka Martyna           klasa II TŻB
 • 2014/2015  -     Fiłka Martyna          klasa III TŻB

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

2012/2013    -   Margarita Ignasiak    klasa IV TŻB
2014/2015   -  Joanna Wietrzych  klasa II TT/K

Stypendia

Stypendium socjalne miasta Kalisza

Katalog wydatków kwalifikowanych przy rozliczaniu szkolnego stypendium socjalnego

 

 1. Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym : podręczniki, ćwiczenia, książki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, lektury szkolne, artykuły piśmiennicze, piórniki, tornistry i inne przybory niezbędne na zajęcia szkolne
 2. Zakup zestawu komputerowego, laptopa, części do komputera, peryferii komputerowych, oprogramowania, multimedialnych programów edukacyjnych, publikacji o charakterze edukacyjnym na nośnikach elektronicznych
 3. Zakup drukarek, tuszy i papieru do drukarek
 4. Pokrycie abonamentu internetowego
 5. Zakup artykułów mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia np. zakup okularów korekcyjnych, aparatów słuchowych, biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej.
 6. Zaopatrzenie w strój sportowy wymagany na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulki, getry, skarpety, dres, obuwie sportowe), na zajęcia na basenie (strój kąpielowy, kąpielówki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, ręcznik) oraz obuwie zmienne wymagane przez szkołę.
 7. Strój galowy ustalony przez szkołę, strój związany ze specyfiką klasy (np.: mundur, fartuch, czepek, obuwie) - wydatki potwierdzone przez szkołę
 8. Inne artykuły, instrumenty i przybory do nauki, nauki zawodu wynikające ze specyfiki kierunku kształcenia - potwierdzone przez szkołę,
 9. Płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym; czesne za naukę w szkole, korepetycje, nauka języków obcych, kursy informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych, na basenie, opłaty za naukę tańca, naukę gry na instrumentach muzycznych, wpłaty na wycieczki szkolne i tematyczne (np. kino, teatr, muzeum i inne), opłaty za „zieloną szkołę (wszystkie wydatki potwierdzone przez szkołę, klub, odpowiednią instytucję)
 10. Częściowy zwrot kosztów dojazdu do szkół (bilet miesięczny) pomniejszony o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
 11. Inne wydatki wynikające z indywidualnych potrzeb ucznia.

 

Wszystkie wydatki do szkolnego stypendium socjalnego na dany rok szkolny obejmują okres

od 01 lipca do 30 kwietnia odpowiednio do danego roku szkolnego.

 

Faktury, rachunki itp. należy składać wyłącznie do szkoły.

 

Faktury i rachunki potwierdzające poniesione wydatki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie dokumentu, może potwierdzić to szkoła, do której uczeń uczęszcza.

 

Zakupów należy dokonywać w racjonalnej wielkości wynikającej z potrzeb edukacyjnych ucznia.

Zakupy dokonane w nadmiernej ilości nie będą uwzględniane.

 

Jednocześnie informujemy, iż osoby korzystające z programu „Wyprawka szkolna” w przypadku gdy zakup podręczników przewyższy kwotę dofinansowania z programu, mogą załączyć kserokopię faktury poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę z dopiskiem „Kwota xx zł zostanie sfinansowana z programu Wyprawka szkolna”. Wówczas różnica między kwotą na fakturze, a kwotą dofinansowania z programu „Wyprawka szkolna” zostanie zrefundowana ze środków szkolnego stypendium socjalnego.

 

Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (np.: kurtki, ubiór dzienny, bielizna, buty sezonowe, czapki, rękawiczki itp), ponieważ udzielanie pomocy w tym zakresie należy do zadań należących do pomocy społecznej.

Decyzje przyznające szkolne stypendium socjalne wydawane będą w dwóch terminach.

 1. do 31 grudnia danego roku szkolnego na kwotę 339,20
 2. do końca danego roku szkolnego na kwotę 508,80

 

W przypadku, kiedy poniesione wydatki przewyższą kwotę przyznanego w decyzji stypendium, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości kwot wynikających z decyzji na dany okres ( nie więcej niż 848 zł w całym roku szkolnym).

W sytuacji, kiedy poniesione wydatki będą niższe od wysokości stypendium przyznanego w decyzji, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości przedstawionych kosztów (faktur, rachunków).

 

 

Termin dostarczania do szkół dokumentów potwierdzających wydatki:

 • w I sem. roku szkolnego – do 31 października
 • w II sem. roku szkolnego – do 30 kwietnia

 

Faktury, rachunki itp. należy składać wyłącznie do szkoły.

 

Rodzic nie musi dzielić wydatków na poszczególne dzieci, dla których złożył wniosek o stypendium i może złożyć wszystkie faktury obejmujące kilkoro dzieci w jednej, wybranej przez siebie szkole. (chyba, że faktura wymaga potwierdzenia zasadności wydatku przez szkołę, do której dany uczeń uczęszcza)

 

 

 

 

Rządowy Program pomocy uczniom

w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

TECHNIKUM

UCZNIOWIE KLAS IV

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenie (bądź kserokopie decyzji) o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku.

 1. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

 • uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 574 zł na osobę w rodzinie;
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, którzy pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

 • w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczenia,

lub

 • rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub

 • tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),
 • a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, musi zawierać uzasadnienie wniosku - zawierające wskazanie przypadku określonego w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami). W tym przypadku nie sprawdzamy i wnioskodawca nie przedstawia dokumentacji związanej z dochodem rodziny.

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 r. będzie wynosić do 445,00 zł.

 1. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

           W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
 • adres szkoły,
 • wykaz zakupionych podręczników,
 • kwota zakupu,
 • data zakupu,
 • czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

 

Stypendium Jana Pawła II

 

 

 

 

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

 

Pliki do pobrania


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-27
Data publikacji:2015-05-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2885